Biologische productie

Voorstelling

CdL Certif is erkend onder nr. BE-BIO-05 door de bevoegde instanties voor de certificering van de biologische producenten in het Waals Gewest.  Ons team voert audits in de primaire landbouwproductie uit. Contacteer  ons indien u meer informatie wenst.

Europese Verordeningen en gewestbesluit

  • Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.
  • Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91.
  • In Wallonië worden deze verordeningen aangevuld met de modaliteiten uit het Besluit van het Waals Gewest dd. 11 februari 2010.

De hoofdlijnen van de regeling inzake biologische landbouw vindt u hier :

  • wat de primaire productie betreft, klik hier.
  • wat de rundveeproductie betreft, klik hier.
  • wat de schapen- en geitenproductie betreft, klik hier.
  • wat de varkensproductie betreft, klik hier.
  • wat de pluimveeproductie betreft (legpluimvee en pluimvee vleestype), klik hier.

Certifications

  • Bio